Структурна характеристика бібліотеки: основні елементи та підсистеми

Будь-яку бібліотеку доцільно розглядати як більш або менш складну систему, що характеризується сукупністю багатосторонніх, досить стійких зв'язків і відносин її складових частин. Похідним від поняття "система" є поняття "структура", яке і служить для відображення властивостей стабільності, стійкості бібліотеки як системи. Структура характеризує взаємозв'язок, взаєморозташування частин будь-якої бібліотеки. Тому для всебічного пізнання бібліотеки необхідно передусім вивчити її внутрішню будову (структуру), тобто встановити, з яких складових частин (елементів, компонентів) бібліотека утворена, які їх якісна специфіка, взаємозв'язки і відносини межпу ними, визначити функції, які виконує кожен елемент в цьому цілому, досліджувати механізм розвитку бібліотеки як цілісності.

Детальніше...

Документ

Бібліотека — це певним чином систематизоване (упорядкований) зібрання творів друку та інших небумажних документів. З бурхливим впровадженням в бібліотечну практику нових видів джерел інформації виникла необхідність знайти узагальнюючий термін для їх позначення. Найбільш поширеними серед них стали "книга" і "документ". Твори друку володіють великими перевагами, що дозволяє залучити маси до читання. Проте певними перевагами мають і так звані нетрадиційні носії інформації, і не можна їх протиставляти. З появою нових засобів інформації колишні не втрачають свого значення в сфері людського інформаційного спілкування.

Детальніше...

Читач

Бібліотека — це заклад, який організовує використання документальної інформації, необхідної для задоволення різноманітних інформаційних потреб читача. Другий елемент бібліотеки — читач. Кого вважати читачем бібліотеки? Насамперед особа, що регулярно відвідує бібліотеку з метою отримання літератури для читання. Можна виділити кілька типів читачів: власне читач (той, хто вибирає книгу для її прочитання); читач-дослідник; читач, займається самоосвітою, і, нарешті, читач — учасник заходів, що проводяться бібліотекою. В останньому випадку правильніше використовувати термін "користувач" бібліотеки. Об ці терміни не пов'язані з читанням, і не кожен користується бібліотекою відвідує її.

Детальніше...

Бібліотекар

Найбільш активним елементом бібліотеки є бібліотекар. Діяльність бібліотекаря (бібліотечного колективу) служить основою взаємодії (з'єднання) всіх елементів бібліотеки, реалізації їх соціального змісту. Бібліотекар володіє таким фундаментальним якістю, як здатність з допомогою інших елементів бібліотеки активно взаємодіяти з читачем, втілюючи собою безперервність функціонування бібліотеки.

Детальніше...

Матеріально-технічна база (МТБ)

Взаємодія (єдність) фонду, читачів, бібліотекаря, тобто функціонування бібліотеки, завжди відбувається у певної матеріально-технічної середовищі. МТБ — рівноправний з іншими елементами системи "бібліотека" елемент, і його дослідження, вивчення і розробки у сфері бібліотекознавства взаємопов'язані з іншими науками (архітектура, технічні науки).

Детальніше...

Інші елементи бібліотеки

Елементи бібліотеки не статичні, вони історично виробляємо, що виникають у процесі розвитку, ускладнення бібліотеки. Цілі організації і використання бібліотечного фонду, задоволення читацьких потреб привели до необхідності виникнення (створення) довідково-пошукового апарату в картковій, книжкової та електронній формі.

Детальніше...

Загальне поняття про функціонування бібліотеки

Ми охарактеризували компонентну структуру бібліотеки, що дає уявлення про склад елементів, їх властивості і взаємодію і розглядає бібліотеку в статиці, визначальну її виробничий, ресурсний та інформаційний потенціали.

Детальніше...

Зовнішнє середовище і зворотний зв'язок

Виступаючи як система, процес функціонування бібліотеки включає наступні компоненти (елементи): зовнішнє середовище, інформаційні потреби, процес діяльності, результат діяльності, зворотний зв'язок. Будь-яка бібліотека не існує сама по собі, вона — не автономна система, а складова частина, елемент системи більш високого рівня складності —соціально-економічної системи суспільства, виробництва, науки, культури, освіти, науково-технічної інформації. Ці зовнішні по відношенню до бібліотеки освіти, з якими бібліотека пов'язана мережею комунікацій, складають її середовище, що виступає в якості основи і вихідного пункту функціонування бібліотеки. Зовнішнє середовище, що оточують умови є тим необхідним фоном, на якому при опосередкованій участі якого розгортається функціонування бібліотеки.

Детальніше...

Процес діяльності бібліотеки

Функціонування бібліотеки, тобто діяльність по створенню бібліотечних послуг і продукції, являє собою єдиний процес, що включає основну, допоміжну (що забезпечує) і управлінську діяльність. Основна діяльність бібліотеки є процес інформаційного взаємодії. Ми маємо справу з процесом взаємодії між документальним фондом, що містить певну інформацію і служить засобом задоволення певних інформаційних потреб, читачами, які прагнуть задовольнити свої інформаційні потреби, і бібліотекарями, що виступають у якості посередників і організаторів процесу інформаційної взаємодії.

Детальніше...

Потребность, мотив, цель