Настале століття все частіше називають "інформаційним століттям". Інформація розглядається як символ прогресу, динамічного озвиток суспільства. Вона стає основним компонентом все більшого числа товарів, більш того, поступово перетворюється в самостійний товар і все впевненіше витісняє з ринку інші вироби і послуги, завойовуючи на ньому лідируюче становище. Щорічно велика кількість людей включається в інформаційну сферу, щоб займатися збором, обробкою, передачею і зберіганням інформації, виробництвом технічних і програмних засобів, необхідних для безперебійного функціонування інформаційних систем. В професійний оборот політиків, економістів, соціологів впевнено увійшли словосполучення "інформаційно багаті" і "інформаційно бідні": їх використовують для характеристики не тільки окремих особистостей і соціальних груп, але і цілих держав. Благополуччя громадян і народів поряд з наявністю звичних матеріальних благ останнім часом все частіше визначається можливостями доступу до інформаційних ресурсів. Лавиноподібне зростання інформаційних потоків та відповідних технологій привів до глобальних змін в системі комунікацій, появі поряд з традиційними ряду нових соціальних інститутів, зайнятих задоволенням специфічних інформаційних потреб суспільства.

Проте, що більш швидкими темпами збільшується обсяг інформації, а разом з ним і суспільні витрати на її обробку та транспортування, тим більш актуальним стає питання про визначення сутності інститутів, що забезпечують її функціонування в суспільстві. Бібліотека є одним з найдавніших громадських інститутів, націлених на задоволення інформаційних потреб. На різних історичних етапах змінювалося розуміння її соціального статусу, ролі і значення в суспільному житті. Але основний вплив на розвиток бібліотек надавали інформаційні потреби користувачів; структура документного потоку тієї чи іншої епохи; політичні, соціально-культурні, економічні та технологічні особливості розвитку суспільства. Для сучасного етапу історії людства характерні глобалізація, інформатизація і демократизація всіх сфер суспільного життя. В суспільстві нового типу забезпечується бурхливий розвиток електронних технологій, связаннихс збором, обробкою, зберіганням і використанням різних видів інформації, доступ представників різних соціальних груп до національних і світових інформаційних ресурсів. Саме ці ресурси визначають інтелектуальну, економічну, політичну і навіть військову міць держави.

Зазначені фактори сприяють відновленню дискусії про місце і роль бібліотек в житті сучасного суспільства і про перспективи їх розвитку. Прогрес комп'ютерної техніки та інформаційних технологій привів до виникнення теорій, які прогнозують звуження функцій бібліотеки перетворення їх в установи, призначені для задоволення потреб тільки соціально незахищених верств суспільства, і навіть - їх поступове відмирання, поряд з цим, однак, все більш активно обговорюється питання про роль бібліотек у забезпеченні інформаційної свободи і безпеки громадян, тому виявлення сутності бібліотеки як сучасного соціального інституту, визначення принципів її діяльності та функцій, особливостей взаємодії з внещней і внутрішнім середовищем, завдань і перспектив розвитку стають сьогодні особливо важливими і актуальними.
Виникнення і розвиток бібліотек завжди було пов'язане з необхідністю передачі накопиченої інформації від індивіда до індивіда, від покоління до покоління. протягом тисячоліть бібліотеки були необхідні для розвитку науки, освіти, культури, промислового і сільськогосподарського виробництва. Завдяки їм до нас дійшли безцінні скарби людської думки, створені протягом усієї історії цивілізації. Акумулюючи мудрість століть, бібліотеки сприяють збереженню, збільшенню та розвитку знання. незважаючи на те що бібліотека як явище існує кілька тисячоліть, вивчення її сутності фахівцями приділялося недостатньо уваги. Це багато в чому пояснюється тим, що бібліотекознавці намагалися виявити можливості використання бібліотек для вирішення поточних завдань, а розгляд їх внутрішніх, необхідних і стійких, властивостей і зв'язків, причин виникнення, своєрідності та особливостей розвитку відсувалося на другий план. Сутність же бібліотеки, як і інших соціальних феноменів, не лежить на поверхні, і, щоб її виявити, потрібно перейти від емпіричного рівня пізнання до теоретичного.
Розвиток будь-якої теорії та відповідної їй сфери практичної діяльності, в тому числі бібліотечної справи, неможливо без чіткого визначення вихідних положень.
Бібліотека є відкритою системою і активно взаємодіє із зовнішнім світом, сьогоднішні зміни змушують звертати на зовнішнє середовище все більшу увагу, оскільки бібліотека залежить від навколишнього її світу в плані використання інформаційних, матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, отримання та виконання запитів користувачів і ряду інших аспектів . Її співробітники зобов'язані вміти виявляти істотні привхідні фактори, які впливають на їх діяльність. Більше того, вони повинні виробляти прийнятні способи реагування на зовнішній вплив. Проблема полягає в тому, що навколишній світ великий і врахувати всі компоненти зовнішнього середовища, які впливають на бібліотеку, неможливо. Тому необхідно зосередитися на тих аспектах зовнішнього оточення, від яких вирішальним чином залежить успіх її діяльності.
Виникнення, становлення і розвиток бібліотек нерозривно пов'язані з розвитком цивілізації, одним із завдань трансформації сучасного суспільства в інформаційне є об'єднання інформаційного потенціалу всіх бібліотек світу, перший етап вирішення цього завдання - об'єднання інформаційних ресурсів бібліотек кожної країни в єдину систему.
Формування національної системи як модуля майбутньої глобальної бібліотеки повинно базуватися на єдиних нормативно-правових та організаційно-технологічних основах. Це дозволить забезпечити ринок практично необмежений доступ користувачам до національних і світових інформаційних ресурсів, що в кінцевому рахунку призведе до підвищення рівня суспільного розвитку і добробуту як суспільства в цілому, так і окремих його членів.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

997d56495a64d663b088576a15cb081a004d54c8