Еволюція поглядів бібліотекознавців
Вивчення бібліотеки як системи підготовлено тривалою історією розвитку бібліотекознавства. Спочатку, на ранніх її стадіях, бібліотека як поняття включало небудь один елемент: приміщення для зберігання документів, спеціальне обладнання, набір документів (бібліотечний фонд), контингент читачів, бібліотечний персонал та ін Розвиток теоретичних уявлень про бібліотеку привело до формування різнорідних концепцій , кожна з яких вносила внесок у її характеристику, але не давала всебічного опису її сутності. Деякі з цих концепцій продовжують існувати і в даний час.
Ті вкрай нечисленні дослідники, які намагалися охопити поняття "бібліотека" в цілому, навіть не підозрювали, що в ряді випадків використовували елементи системного підходу до її вивчення. Наприклад, характеристика бібліотеки як цілісної системи мала місце ще в XVII в. у Г. Ноде. Невпорядковане зібрання книг, зазначав він, наскільки великим би воно не було, не може називатися бібліотекою, як натовп в 30 000 чоловік без командира і організації не може називатися армією, а купа каміння і матеріалів - палацом. Аналогічну думку висловив в 1834 році Ж. Намюр.
Поступово фахівці приходять до думки, що бібліотеку утворює взаємодія декількох елементів. Поява чіткого уявлення про те, що її породжує взаємодія двох або кількох елементів, відноситься до початку нашого століття. Це був якісно новий погляд? Відомі бібліотекознавці того часу (HA Рубакін, Л.6. Хавкіна, AA Покровський, пізніше Ю.В. Григор'єв, О.С. Чубар'ян), найближче підійшли до розуміння бібліотеки як складної системи, однак, так і не змогли до кінця подолати багатовікову наукову, традицію визначення бібліотеки на основі єдиного елементу.
У 1948 році І.Г. Марков висунув нову двоелементною концепцію "функціонування книги в суспільстві" (маючи на увазі, зокрема, бібліотеку) - книгу і читача. Починаючи з 1960 р. аналогічну позицію займав і О.С. Чубар'ян. У ті ж роки дану точку зору взяли окремі зарубіжні фахівці. Так, Б. Пальмер і А. Уельс (Великобританія) вважали, що бібліотечна справа має на меті поєднати читача і книгу. Такої ж точки зору дотримувалися і Я. Дртіна (ЧССР), X. Кунце (ГДР), в. Пясецький (ПНР) і ін
Паралельно з названим широке поширення в бібліотекознавстві отримав погляд, відповідно до якого бібліотеку утворює взаємодія трьох елементів. Однією з перших до цієї думки прийшла Л.Б. Хавкіна. Вона вказувала на бібліотекаря як на невід'ємний елемент бібліотеки, який, за її словами, "є душею справи". Ця позиція, збагачена положеннями системного підходу, півмилі розвиток в 1960-і роки.
У 1967 році Н.С. Карташов проаналізував взаємини бібліотекаря (Б), читача (Ч) та книги (К), використовуючи поняття системного підходу. Майже одночасно з ним з позицій системного підходу підійшла до вивчення бібліотеки Н.І. Тюліна. На їхній бік в 1976 році постало А.Я. Черняк. Він значно поглибив позицію, тільки намічену Н.С. Карташовим, давши розгорнуту характеристику ролі кожного елемента в системі К-Б-Ч. Далі систему К-Б-Ч розробляв І.М. Фрумін, детально розкрив зовнішні та внутрішні зв'язки між елементами, а також випливають з них функції бібліотеки і закономірності бібліотечної справи. Концепція бібліотеки як системи К-Б-Ч визнається ще поруч фахівців.
В цілому слід зазначити, що концепція К-Б-Ч узагальнила все цінне, що було видобуто попередніми дослідниками. Однак, на думку Ю.М. Столярова, при всій її прогресивності бібліотекознавство все-таки ще не досягло завдяки їй всебічного розкриття суті досліджуваного явища. У забутті залишилося найперше, саме раннє уявлення про бібліотеку як приміщенні, будівлі, наборі обладнання спеціального призначення, яке також мало б на рівних з елементами К, Б і Ч правах увійти в єдину систему.
Базуючись на теорії системного підходу, Ю.Н. Столяров на початку 1970-х років висунув концепцію бібліотеки як чотирьохелементна системи. На його думку, бібліотеку як об'єктивну реальність і наукове поняття утворюють такі елементи (підсистеми): бібліотечний фонд (БФ), контингент користувачів (КП), бібліотечний персонал (БП) і матеріально-технічна база (МТБ). У наступних роботах Ю.Н. Столярова дана модель отримала подальший розвиток. На початку першого десятиліття XXI в. їм була обгрунтована багаторівнева (багатоконтурна) модель бібліотеки.
Фахівцями висувалися і інші концепції бібліотеки як системи. Найчастіше модель, запропоновану Ю.Н. Столяровим, доповнюють п'ятим елементом - довідково-пошуковим апаратом. Авторами таких концепцій є А.І. Остапов, C.B. Мамонтов, М.Ф. Мене, І.Г. Моргенштерн, Н.І. Тюліна, Я.Л. Шрайберг. Іноді бібліотеку ще трактують і як систему, що включає більше п'яти елементів.
З усіх названих концепцій найбільш широке визнання і поширення набула сутнісна модель бібліотеки як системи, запропонована Ю.М. Столяровим. Тому подальший виклад даної проблеми буде грунтуватися на його теорії.

Еволюція поглядів бібліотекознавців

Вивчення бібліотеки як системи підготовлено тривалою історією розвитку бібліотекознавства. Спочатку, на ранніх її стадіях, бібліотека як поняття включало небудь один елемент: приміщення для зберігання документів, спеціальне обладнання, набір документів (бібліотечний фонд), контингент читачів, бібліотечний персонал та ін Розвиток теоретичних уявлень про бібліотеку привело до формування різнорідних концепцій , кожна з яких вносила внесок у її характеристику, але не давала всебічного опису її сутності. Деякі з цих концепцій продовжують існувати і в даний час.

Детальніше...

Сутнісна системна модель бібліотеки

Системний підхід являє собою напрям методології наукового пізнання і соціальної практики, в основі якого лежить розгляд об'єктів як систем, Система (від грец. sastema - ціле, складене з частин; поєднане), в свою чергу, визначається представниками даного напрямку як безліч елементів, аходящіхся у відносинах і зв'язках один з одним, утворюють пределенном цілісну єдність. Системний підхід орієнтує дослідників на розкриття цілісності об'єкта, виявлення різноманітних типів зв'язків і зведення їх в єдину теоретичну картину. З початку 1950-х років системний підхід застосовується в економіці, управлінні, природознавстві. У бібліотекознавстві важливість даного методу була усвідомлена в другій половині 1970-х років.

Детальніше...

Підсистема "Бібліотечний фонд"

Виникнення бібліотечного фонду зумовлено об'єктивно, самим ходом розвитку світової цивілізації. Прагнення людства зберегти свій соціальний досвід і передати його новим поколінням привело до створення продуктів фіксації інформації, що одержали останнім часом узагальнююча назва "документ". У міру розвитку суспільства потрібно не тільки фіксувати знання за допомогою документів, а й збирати в одному місці самі ці документи та забезпечувати їх зберігання протягом усього часу, поки вони представляють суспільний інтерес. Оскільки в процесі використання духовні цінності, як правило, не знищуються, у світі відбувається процес їх безперервного накопичення. Інакше кажучи, з'являється сукупність документів або бібліотечний фонд. Зараз бібліотечний фонд визначається як систематизована сукупність документів, що відповідають завданням, типу, профілю бібліотеки, а також інформаційним потребам її користувачів і призначена для використання та зберігання документів протягом усього часу, поки вони представляють для абонентів реальну або потенційну користь.

Детальніше...

Підсистема "Контингент користувачів"

Збір та зберігання документів є важливою, але аж ніяк не кінцевою метою діяльності бібліотеки як соціального інституту. Поява документа іманентно передбачало виникнення користувача, якому цей документ адресований. Документи, що акумулюють запас знань, можуть повернути ці знання суспільству тільки за посередництвом людини, що сприймає і переробного зміст документів і таким чином реалізує їх інформаційну цінність.

Детальніше...

Підсистема "Бібліотечний персонал"

Для розуміння характеру зв'язків між документом і користувачем важливо мати на увазі, що документ за своєю матеріальною природі дискретний, в ньому зруйнована безперервність знань. Настільки ж дискретний за своєю природою і користувач. Коли кількість документів починає перевищувати можливості засвоєння їх змісту індивідом, самостійний їх вибір все більше втрачає свою ефективність, поки не стає неможливим взагалі. В результаті виникає об'єктивна необхідність в управлінні системою "документ - користувач" (БФ - КП) ззовні. Таке управління здійснюється різними соціальними інститутами.

Детальніше...

Підсистема "Матеріально-технічна база"

Наявністю вищеназваних трьох підсистем складність системи "бібліотека" не обмежується. Документ має двоїсту природу: його духовний зміст укладено у формі фізичного об'єкта. Як матеріальний об'єкт він потребує для свого збереження і використання в спеціальних приміщеннях і спеціальному обладнанні. Матеріально-технічні пристрої (МТУ) необхідні також для обслуговування користувачів і для створення умов роботи бібліотечного персоналу.

Детальніше...

Взаємозв'язок між підсистемами системи "Бібліотека"

Взаємозв'язок підсистеми БФ з іншими підсистемами. Від того, наскільки правильно вирішуються проблеми формування БФ, залежить існування всіх інших компонентів бібліотеки як соціального інституту.

БФ-КП. Складом, структурою, величиною, призначенням бібліотечного фонду визначаються основні характеристики контингенту користувачів бібліотеки. Великий, за змістом не відповідає належною мірою інтересам користувачів фонд не знайде адекватної кількості охочих його освоїти.

Детальніше...

Другий контур сутнісної системної моделі бібліотеки

У міру розвитку бібліотеки як соціального інституту кожен її сутнісний елемент обростає моделями, що дозволяють робити доступним для огляду безлічі документів, користувачів, співробітників, матеріально-технічних пристроїв, вивчати їх і керувати ними, тобто оптимізувати технологію, зміст, форми і методи бібліотечної роботи.

Детальніше...

Мир политического